Itinerary

June

2nd June 2019
Zion Chapel IW- 11am  John – Pam

16th June 29
Wootton Meth church IW- 10 30am  John – Pam

30th June2nd 2019
Shanklin Meth church IW – 10.30am John Pam

July

14th July 2019
Brighstone Meth church IW- 10.30am  John – Pam

28th July 2019
Zion Chapel IW- 11am  John – Pam

August

4th Aug 2019
The Lighthouse church
IW-10.30am  John – Pam

18th Aug 2019
Hope church Freshwater Bay IW-10.30am  John – Pam